سینی کشت نشاء ۲۸ حفره

سینی کشت نشا 28 حفره

یکی از انواع سینی کشت نشاء مدل 28 حفره ای آن است. این مدل یکی از مدل های استاندارد سینی کشت نشاء است که بر اساس نیاز می توانید آن را انتخاب نمایید.