سینی کشت نشاء

سینی کشت نشا جهت کشت انواع بذر در بسیاری از گلخانه ها و یا برخی از خانه ها استفاده می شود. سینی کشت تشاء به خاطر سبک و اندازه های یک دست و استانداردی که دارد مناسب زیر کشت بردن انواع بذر است . ریشه های بذر ها به خاطر طراحی مناسب و استاندارد خود باعث رشد و توسعه مطلوب و مناسب ریشه می شود و با زهکش و تهویه مناسبی که دارند شرایط کشت بذر را به بهترین شکل مطلوب می سازد. سینی کشت نشا شامل انواع مختلفی می شود که می تواند بر اساس بذر انتخابی و یا اندازه دلخواه و سلیقه شما متفاوت باشد.